Skuggning Skuggning Skuggning Skuggning
Skuggning
Samlade bilder

     

Haglund & Partners + Wistrand = Wistrand

Haglund & Partners är numera en del av Wistrand advokatbyrå, en av Sveriges äldsta och största affärsjuridiska byråer.

Till Wistrands hemsida

www.wistrand.se

 

 

   

"Självrättelser - Sista chansen"

2017-02-01

I media förekommer beteckningarna frivillig rättelse respektive självrättelse. Det är samma sak. Här nedan används uttrycket självrättelse.

Åtskilliga länder har under senare år infört tidsbegränsade skatteamnestier, alltså tidsperioder under vilka de skattskyldiga får möjlighet att ta fram obeskattade medel utan att därigenom råka ut för sanktioner i form av exempelvis åtal.

 

I Sverige har vi inte någon amnesti. Istället har vi en permanent lagstiftning, som infördes 1923 och som sedan dess är i stort sett oförändrad. I Sverige har självrättelser beträffande obeskattade medel i Sverige eller i utlandet alltså funnits i drygt 90 år.

 

För snart åtta år sedan uppmärksammade media möjligheten att avge självrättelser beträffande obeskattade tillgångar i utlandet, inte minst beroende på att Skatteverket gick ut med information till allmänheten.

 

Under åren 2009-2016 har Skatteverket fått in över 10.000 självrättelser.

 

När någon lämnar in en självrättelse under år 2017 tar Skatteverket ut den 30-procentiga skatt som skulle ha betalats på avkastningen på det aktuella kapitalet för år 2011 och framåt. Det utgår ingen förmögenhetsskatt eftersom den avskaffades 2007-01-01.

 

För de flesta som rättar 2017 kommer skattebelastningen för samtliga år tillsammans normalt att uppgå till 3-10 procent av kapitalet.

 

Vid en självrättelse påförs inte skattetillägg och det skattebrott, som förelegat fram till inläm­nandet av självrättelsen upphör med automatik när rättelsen kommer Skatteverket tillhanda.

 

Här ska nämnas att Luxemburg har infört en obligatorisk rapportering av kapitalavkastningen på konton i Luxemburg till Finans­departementet i kontoinnehavarens hemland fr.o.m. 2016 och Schweiz har beslutat att motsvarande kommer att gälla fr.o.m. 2017. Det innebär att självrättelser avseende Luxemburg måste avges omgående och självrättelser avseende Schweiz måste avges inom 12 månader för att undvika skattetillägg eller åtal för skattebrott.

 

Det ska också sägas att ytterligare ca 100 länder har skrivit på avtal, som innebär att de i år eller nästa år kommer att lämna information till andra länder avseende inkomståren 2016 eller 2017.

Därtill kommer att huvuddelen av de stora bankerna i såväl Schweiz som Luxemburg redan i början av år 2014 informerat de skattskyldiga om att konton med oredovisade medel kommer att avslutas varefter en check skickas till kontoinnehavarens hemadress. Detta är en ny och tydlig skärpning av de utländska bankernas syn på oredovisade medel, som innebär att en självrättelse är nödvändig för dessa personer.

 

För den skattskyldige är en självrättelse synnerligen enkel, vilket jag med säkerhet vågar påstå efter att ha lämnat in över 800 rättelser. Det kan i sammanhanget nämnas att jag och en kollega i Stockholm regelbundet har kontakt med de chefer på Skatteverket, som ansvarar för arbetet med självrättelser och att vi också hållit seminarier tillsammans med ledningen för Skatteverket i detta ämne.

 

Normalt inleds självrättelsen med att jag träffar den/de, som vill rätta under drygt en timme.

 

Då utformas en skrivelse till Skatteverket i vilken jag avger en självrättelse för dig. Dessutom skriver vi en fullmakt för mig att företräda dig gentemot Skatteverket och en fullmakt för mig att inhämta information från berörda banker.

 

Om du kommer fram till att självrättelse ska lämnas in skickas självrättelsen till Skatteverket tillsammans med fullmakten. När självrättelsen inkommit till Skatteverket upphör skattebrottet. Dessutom upphör risken för skattetillägg.

 

Samtidigt som självrättelsen skickas till Skatteverket skickar jag ett brev till berörd bank/berörda banker och begär att få behövlig information. Normalt tar det 4 till 12 veckor innan informationen kommer.

 

När vi erhållit materialet från bankerna sammanställer vi detta såsom Skatteverket vill ha det strukturerat. Dessutom gör vi en beräkning av skatteutfallet. Detta material tillställs dig för godkännande varefter det skickas till Skatteverket. Samtidigt upprättar vi bilaga/bilagor till årets deklaration.

 

Skatteverkets målsättning är att beslut ska tas inom 3 månader från det att komplett material kommit verket tillhanda. På grund av det stora antalet rättelser är handläggningstiden emellertid för närvarande normalt mer än 6 månader. Verket har dock en starkt uttalad ambition att reducera handläggningstiden.

När vi erhållit beslutet från Skatteverket granskar vi att detta är korrekt och skickar det sedan till dig.

 

Att kapital ligger i stiftelser, foundations eller truster utgör i vissa fall en väsentlig fördel och i andra fall en väsentlig nackdel.

 

Om den årligen undanhållna skatten överstiger ca 400.000 kronor kan komplikationer till­komma. Detsamma gäller om kapitalet ligger i utländska bolag. Det gäller dessutom ytterligare ett antal situationer, vilka i detalj redovisas vid det första klientmötet.

 

Medlen kan fritt disponeras fr.o.m. att självrättelsen kommit Skatteverket tillhanda. Här ska dock uppmärksammas att medlen, även när de behålls i utlandet, fortsättningsvis måste deklareras enligt det svenska regelverket, vilket exempelvis innebär att kapitalvinster/kapital-förluster hänförliga till tillgångarna måste redovisas på en svensk K4-blankett.

 

Alternativet är att istället överföra medlen till en kapitalförsäkring innebärande att köp och försäljningar samt övrig avkastning inte är skattepliktigt. Istället beskattas portföljen med en schablonskatt. Skattekostnaden för att ha medlen i en kapitalförsäkring är för närvarande ca 0,4 procent av kapitalet per år.

 

Vid en självrättelse ska särskilt uppmärksammas att vinster i utlandet normalt är kvittnings-bara mot förluster i Sverige och vice versa. Därtill kommer att källskatt, som innehållits i utlandet till väsentlig del är möjlig att återfå. Det kan reducera skattebelastningen betydligt.

 

2011-11-01 gick Haglund & Partners samman med Wistrand Advokatbyrå och jag nås numera på telefon 031-771 21 42.

 

Normalt finns jag på Wistrands kontor i Göteborg. Jag är dock på vårt Stockholms-kontor flera gånger i månaden.

 

Göteborg som ovan.

 

Erik Haglund

 

Utförligare information om frivilliga rättelser finns på:

http://frivilligarattelser.se


Erik Haglund
Direkt:
+46 (0) 31 771 21 42
Mobil: +46 (0) 705 86 66 77
E-post: erik.haglund@wistrand.se

Haglund & Partners KB | Södra Larmgatan 4 | 411 16 Göteborg | Tel: 031-100920 | Fax: 031-7115501 | E-post: info@haglundpartners.se In English [In English]
Skuggning
Skuggning Skuggning
Skuggning Skuggning Skuggning Skuggning
blank Bluerange Easy – Hemsida snabbt och enkelt. Gratis demokonto på www.bluerange.se blank blank